ESERLER Çalışma Alanları Büyükşehir Belediye Yönetimi Yerel Yönetim Reformu Yerel Yönetimlerde Kurumsal Kapasite Geliştirme Yerel Yönetimlerde Gençlik Politika ve Uygulamaları Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Yönetimi Yerel Siyaset ve Belediye Meclisleri Kardeş Şehir İlişkileri Yerel Yönetim Tarihi Kitap Yerel Yönetimler, Ankara: İdealkent Yayınları, 2022. (PDF) Ulusal ve Uluslararası Gençlik Politika ve Uygulamaları Bağlamında Kocaeli Kılavuz Gençlik Modeli, İstanbul: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yayını, 2021. (PDF) Belediye Organları: Meclis, Encümen, Başkan, Marmara Belediyeler Birliği Yayını, 2019. Yerel Siyaset Bağlamında Belediye Meclis Komisyonları: Marmara Bölgesi Örneği, İstanbul: Marmara Belediyeler Birliği Yayını, 2013. (PDF) Belediye Meclis Üyeleri Rehberi, Ankara: İçişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Yayını, 2012, (M. Lütfi Şen ile Ortak Çalışma). (PDF) İl Genel Meclisi Üyeleri Rehberi, Ankara: İçişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Yayını, 2012, (M. Lütfi Şen ile Ortak Çalışma). (PDF) Osmanlı’da Büyükşehir Belediye Yönetimi: İstanbul Şehremaneti, İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2011. (PDF) Yerel Yönetim Reformu Sonrasında İl Özel İdareleri, İstanbul: Hayat Yayınları, 2010. (PDF) Yeniden Yapılanma Sonrasında Belediye Meclisleri: İstanbul Örneği, İstanbul: Beta Yayınlaları, 2007, (Erbay Arıkboğa ve Nail Yılmaz ile Ortak Çalışma). (PDF) Kitap Bölümleri “Yerel Yönetimlerde Reform: Son 20 Yılda Dönüşüm ve Geleceğin Tasarımı”, 2000’li Yıllarda Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Reform, (Ed. Nebi Miş ve Cenay Babaoğlu), İstanbul: Seta, 2023, ss. 25-64. (PDF) "Desantralizasyon ve Özerklik Kavramları Bağlamında Yerel Yönetimler", Sessiz Gemi: Prof. Dr. Bilal Eryılmaz'a Armağan, Ed. Mustafa Lütfi Şen, İstanbul: MBB Kültür Yayınları, 2021, 35-53. (PDF) “Zabıta ve Ruhsat Denetim Hizmetleri”, Yerel Hizmetler, Ed. Hamza Ateş, İstanbul: Der Yayınları, 2017, 195-207. “Yerel Yönetim Reformu Sonrasında Türkiye’de Belediye Meclisleri”, Türkiye’de Yeni Kamu Yönetimi: Yerel Yönetim Reformu, Editör: Yüksel Demirkaya, WALD, 2016, 355-385. (PDF) “Katılımcı Yerel Demokrasi Bağlamında Belediye Meclisleri”, UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri, İstanbul: Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler ve Batı Asya Bölge Teşkilatı, 2016, 112-125. (PDF) “Municipal Councils in Turkey After the Local Administration Reform”, New Public Management in Turkey, Editör: Yüksel Demirkaya, New York: Routledge, 2016, 98-127. “Tanzimat'tan 21. Yüzyılda İstanbul'un Yönetimi”, Editör: Çoşkun Yılmaz, Antik Çağ’dan XXI. Yüzyıla büyük İstanbul Tarihi : Siyaset ve Yönetim 2, Cilt 3, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş, 2015, 134-217. “Türkiye’deki Belediyelerin Türk Cumhuriyetleri ile Kardeş Şehir İlişkileri” Editör: Deniz İşçioğlu, Türk Dünyasında Yerel Yönetimlerin Sorunları, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2014, 11-28. (PDF) “Belediye Kurumunun Tarihsel Gelişimi”, Editör: Recep Bozlağan ve Yüksel Demirkaya, Türkiye’de Yerel Yönetimler, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2008, 119-156. (PDF) “İstanbul’da Belediye Örgütlenmesi ve İlk Belediye Seçimleri: Beyazıt Belediye Dairesi Seçimleri ve Seçmen Profili”, Editör: Bilal Eryılmaz, Musa Eken ve M. Lütfi Şen, Kamu Yönetimi Yazıları: Teoride Değişim, Yeniden Yapılanma, Sorunlar ve Tartışmalar, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2007, 339-357. (PDF) “Osmanlı Döneminde Modern Belediye Kurumunun Doğuşu ve Gelişimi”, Editör: Erol Özvar ve Arif Bilgin, Selçuklu’dan Cumhuriyet’e Şehir Yönetimi, İstanbul: Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yayını, 2008, ss. 377-402. Makale 1920-2020 Döneminde Türkiye’de Belediyelerin Gelişimi, Medeniyet Araştırmaları Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 2020, 171-223. (PDF) 1855-2020 Döneminde Türkiye’de Büyükşehir Belediye Yönetiminin Gelişimi, Strategic Public Management Journal, Volume 6, Issue 12, December 2020, 01-41. (PDF) Tarkan Oktay, “Yönetişim Bağlamında Marmara Uluslararası Kent Forumu”, Şehir ve Toplum Dergisi, Sayı 15, 2020, 29-36. (PDF) Metropolitan Governance in Turkey with Regard to Regionalism Approaches, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2017 Cilt XII Sayı I, 63-77. (PDF) Gençliğe Yönelik Politika ve Uygulamalarda Yerel Yönetimlerin Rolü, Manas Sosyal Araştırmalar Merkezi, Cilt 6, Sayı 7, 2017, 309-336. (PDF) 6360 Sayılı Kanuna Dayalı Büyükşehir Belediye Reformunu Anlama ve Anlamlandırma, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (İSMUS), Cilt 1, Sayı 1, 2016, 71-131. (PDF) Metropolitan Kent Yönetimi Yaklaşımları ve Uygulama Modelleri, Strategic Public Management Journal (SPMJ), Issue No 4, 2016, 49-71. (PDF) “Türkiye’deki Belediyelerin Uluslararası Kardeş Şehir İlişkileri”, UCLG-MEWA Newsletter, Sayı 7, Kış 2015, s. 42-48. “Belediye Meclislerindeki Karar Alma Sürecinde Komisyonların Rolü”, Mimar ve Mühendis Dergisi, Sayı 76, Mart-Nisan, 2014, 34-37. "Yerel Yönetim Reformu'nun İl Özel İdarelerine Etkileri: Kocaeli Örneği", TODAİE Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Temmuz 2010, Cilt 19, Sayı 3, 75-100. (PDF) "Osmanlı İstanbul’unda Bir Yönetim Reformu Önerisi: Rıfat Müeyyid’in 1914 Tarihli Kanun Tasarısı", TODAİE Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Ekim 2006, Cilt 15, Sayı 4, 51-67. (PDF) “Osmanlı Belediye Tarihi Araştırmaları ve Kaynak Malzeme Üzerine Notlar”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2006, Cilt 3, Sayı: 6, 257-281. (PDF) “Tanzimat Dönemi İstanbul’da Bir Belediye Örgütlenmesi Örneği: Altıncı Dâire-i Belediye”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Öneri Dergisi, Ocak 2001, Sayı 15, 157- 166. (PDF) “Türkiye’de Büyükşehir Belediye Yönetiminin Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Sistemin Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Öneri Dergisi, Haziran 1998, Sayı 10, ss. 63-70. Bildiri “Küresel Trendler Bağlamında Yerel Yönetimler”, Küresel Dünya Sisteminde Yerel Yönetimler Paneli, UCLG-MEWA Bölge Toplantısı Programı, 22-25 Kasım 2022, Bilişim Vadisi, Kocaeli. “Akıllı Şehirlerin Gelişiminde Yönetim Yaklaşımları”, Farklı Yönleriyle Akıllı Kent Uygulamaları Mevcut Durum ve Çözümlere İlişkin Yaklaşımlar Paneli, (9-10 Kasım 2022), Gaziantep. “Dünya’daki Politika Örnekleri Bağlamında Gençlik Hizmetleri Alanında Belediyeler İçin Temel Öneriler” Marmara Urban Forum (MARUF 2021), (01-03 Ekim 2021). İstanbul. “A New Perspective on Decision Making and Coordination in Smart City Projects”, European, Asian, Middle Eastern, North African Conference on Management & Information Systems (EAMMIS 2021)’, (19–20 Mart 2021: İstanbul Medeniyet Üniversitesi), (Başar Ataç ile birlikte). “Güvenli Kent Ortamının Desteklenmesi Bağlamında Türkiye’de Zabıta Hizmetlerinin Geliştirilmesi”, Şehir ve Güvenlik Sempozyumu, (02-03 Ocak 2020, Ankara). “Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Geliştirme Kurulu Etki Analizi”, V. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, (09-11 Ekim 1919) “Yerel Demokrasi Bağlamında Belediye STK İlişkileri”, Şehir STK'ları Zirvesi Ortak Akıl Konferansı Çalıştayı, (26 Ekim 2016, Esenler Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, İstanbul.) “Sister City Relationships of Municipalities in Turkey in the Context of Soft Power”, The International Society for the Comparative Study of Civilizations 2015: Civilizational Values at the Crossroads, (10-13 Haziran 2015, Rio de Janeiro/Brezilya). “Yerel Hizmetlerde Ölçek Arayışlarına İstanbul’daki Tecrübe Üzerinden Yansımalar” Alan Yönetimi İstikamet Değiştirirken: Teori ve uygulamadan Yansımalar ve Değerlendirmeler Çalıştayı, (03-04 Nisan 2015/Denizli). “Gençlere yönelik politika ve Hizmetlerde Yerel Yönetimlerin Rolü”, Gençlik Politikaları ve Hizmetleri Çalıştayı, (26-27 Aralık 2014, Konya). “Türkiye’deki Belediyelerin Türk Cumhuriyetleri ile Kardeş Şehir İlişkileri” Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu, (25-26 Kasım 2014: Gazimağusa/KKTC). “Yerel Yönetim Reformları ve Belediye Meclisleri”, Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu: Yerel Yönetim Reformları”, (24 Ekim 2014: Marmara Üniversitesi, İstanbul). “Metropolitan Government Reform in Turkey and New Model Features”, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, (11-14 September 2014: St. Petersburg/Russia). “Meclis Komisyonlarının Karar Alma Sürecindeki Rolü”, Yerel Yönetimler Sempozyumu, (6 Mart 2014: İstanbul). “Belediye Meclisleri Komisyonlarında Kadın Temsili: Bölgesel Bir Analiz", 11th International Conference on Knowledge, Economy and Management (ICKEM), (27-30 Kasım 2013: Malta), ss. 965-978. (PDF) “Belediye Meclisleri İmar Komisyonlarının Üye Profili: Marmara Bölgesi Örneği", 8. Kamu Yönetimi (KAYSEM VIII) Sempozyumu, (Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar), (11-12 Mayıs 2013: Hatay). (PDF) “Osmanlı Devleti’nde Merkezi Yönetim-Belediye İlişkilerinde Kullanılan Meşruiyet Kavramları: Şehremaneti Örneği”, 5. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu (Merkezi Yönetim Yerel Yönetim İlişkileri: Özerklik), (21-23 Kasım 2011: Ankara). (PDF) “Seçilmiş Yerel Temsilcilerin Etkinliğini Artırmada Bir Araç Olarak Hizmet İçi Eğitim”, Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM-VI), (26-27 Mayıs 2011: Adıyaman), (Mustafa Lütfi Şen ve Sedat Azaklı ile Ortak Çalışma). (PDF) “II. Meşrutiyet Dönemi İstanbul Belediye Meclisi Seçimlerinde Vefa Bölgesi Seçmen Profili”, Bir semte Vefa (Vefa Semti: Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu (2006: İstanbul), Hazırlayan: N. Bilge Özel İmanov, Yunus Uğur, İstanbul: Klasik Yayınları, 2009, ss. 519-534. (PDF) Diğer Yayınlar Yerel Yönetimler Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu, Ankara: Türkiye'de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi (LAR II), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Ankara: 2010, (Simon Forrester ve Mustafa Lütfi Şen ile Ortak Çalışma). “Bir kitap Tutkunu: Ali Emiri Efendi”, Marmara Birlik Dergisi (Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Yayını), Yıl 34, Sayı 66, 2009, ss. 40-42. “Osmanlı İstanbul’unda Belediye ve Reform”, Anlayış Dergisi, Sayı 10, Mart 2004. Proje Görevleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Modelinin Geliştirilmesi Projesi, 2018. Konum: Proje Danışmanı. Sosyal Bilimler Alanında Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, BAP Projesi, 2015, Konum: Araştırmacı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Medeniyet Araştırmaları Merkezi Alt Yapısını Güçlendirme Projesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Projesi, 2015, Konum: Araştırmacı. Yerel Yönetimler ve Kültür Politikaları Bağlamında İstanbul'da Kentsel Koruma Sorunsalına Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi Projesi, Marmara Üniversitesi, BAP Projesi, 2014, Konum: Araştırmacı. Çalışanların Mesleki Donanımları ve Uygun İstihdam Politikalarının Geliştirilmesi Projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, UCLG-MEWA, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2013. Konum: Proje Danışmanı. Türkiye’de Yerel Yönetim Reformunun Uygulamasının Devamına Destek Projesi (LAR II. Aşama), İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği ve UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) Ortaklığı Kapsamında, 2010, Konum: Yerel Uzman. Bağcılar Belediyesi Stratejik Planı ve Performans Programının Hazırlanması Projesi, 2009-2010, Konum: Proje Danışmanı. Yerel Yönetim Eğitimlerinde Üniversite-Belediye İşbirliği Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu'nun Geliştirilmesi Projesi Kapsamında, Avrupa Birliği, Marmara Üniversitesi ve Manchester University Ortaklığı, 2009, Konum: Alan Araştırmacısı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ)’nin Stratejik Planı ve Performans Programının Hazırlanması Projesi, 2007, Konum: Proje Danışmanı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Performans Programı’nın Hazırlanması Projesi, 2006, Konum: Proje Danışmanı. Eminönü Belediyesi Stratejik Planı’nın Hazırlanması Projesi, 2006, Konum: Proje Danışmanı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örgüt Yapısının ve İnsan Kaynakları Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Projesi, 2003, Konum: Proje Danışmanı. Doktora Tezi Başlığı ve Danışman II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İstanbul Şehremaneti (Teşkilat ve Mali Yapı Analizi). Danışman: Prof. Dr. Tiğinçe Oktar Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Danışman Osmanlı Devleti’nde Modern Belediyeciliğin Ortaya Çıkışı ve İstanbul’da Mahalli Hizmetlerin Yeniden Örgütlenmesi. Danışman: Prof. Dr. Ömer Dinçer
Copyright © 2012 - Tüm hakları saklıdır. Tarkan Oktay